Dálkové

Ve školním roce 2022/2023

se vzhledem k nízkému počtu uchazečů o tříleté nástavbové studium v dálkové formě v oboru 68-42-L/51 Bezpečnostní služby, neotvírá.

 

Školní rok 2020/2021

Podle vyhlášky č. 671 / 2004 Sb., ve znění Vyhlášky č. 394 / 2008 Sb., o organizaci přijímacího řízení na středních školách určuji tento počet žáků do prvních ročníků oboru vzdělávání oboru vzdělávání 68-42-L/51 Bezpečnostní služby ( dálkové nástavbové studium ):

Pro nástavbovou tříletou dálkovou formu vzdělávání obor Bezpečnostní služby 68-42-L/51

3leté nástavbové studium v dálkové formě vzdělávání

K přihlášce k nástavbovému studiu v dálkové formě vzdělávání je nutné doložit ověřenou kopii výučního listu a ověřenou kopii vysvědčení ze 3. ročníku SOU (středního odborného učiliště). Přihlášku ke studiu obdrží uchazeč v kanceláři školy nebo je k dispozici na webových stránkách školy. Termín podpisu smlouvy u studia v dálkové formě vzdělávání je nutné si předem domluvit. Pokud uchazeč do doby podání přihlášky neobdržel výuční list, předloží jej dodatečně po absolvování SOU.

Maturitní předmět

Cizí jazyk: angličtina

Termíny podání přihlášek

3leté nástavbové studium v dálkové formě vzdělávání:

Termíny přijímacího řízení

3leté nástavbové studium v dálkové formě vzdělávání: bez přijímacích zkoušek průběžně do naplnění stavu

Školné

pro 3leté nástavbové studium v dálkové formě vzdělávání – 1 250 Kč za kalendářní měsíc (12 500 Kč ročně)

Školné je splatné ve dvou splátkách – první při podpisu Smlouvy o poskytnutí úplného středního vzdělání za úplatu, další pak vždy k 31. lednu a 30. červnu příslušného školního roku.

Školné je stanoveno s ohledem na výši cen nákladů za 1. pololetí roku 2020. V případě růstu cen nákladů může být školné v přiměřené míře upraveno.

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí u ředitele školy.