Pro uchazeče

Informace pro rodiče přijatých žáků

Vážení rodiče,

dne 15.5.2024 byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Uchazeči, kteří uspěli a byli přijati ke studiu, se dostaví v doprovodu rodičů k podpisu smlouvy.

Při podpisu smlouvy se současně platí školné na 1.pololetí školního roku 2024/ 2025 ve výši 9 200,-Kč hotově.

Vážení rodiče, žádáme Vás, abyste telefonicky sdělili, kdy se dostavíte k podpisu smlouvy. Možné termíny jsou v pracovních dnech 16. – 24.5.2024 od 8,00 do 15,30 hod.

Níže jsou dokumenty, které žádáme předem vyplnit a přinést s sebou k podpisu smlouvy.

Děkujeme.

Mgr. Stanislava Šůlová

ředitelka školy

Dokumenty pro uchazeče II.

Dokumenty pro uchazeče I.

 

 

Kritéria pro přijímací zkoušky pro denní studium 2024/25

Vážení rodiče,

zde naleznete kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro denní studium 2024-25

Zde ukázky správného provedení fyzických testů:

kliky

leh sed

člunkový běh

dráha obratnosti

Dokumenty pro přijímací řízení 2024/2025

Vážení rodiče,
zde naleznete dokumenty pro nové přijímací řízení: 
Přihláška pro 2024 – 2025
Doporučení pro ŠPZ 2024 – 25
Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou 2024 -25 
další informace na odkazu

Vážení rodiče,

podrobnější informace o novém systému přijímacího řízení na střední školy získáte na tomto odkaze: www.edu.cz/infoservis. Posunutím videa na 3,45 minut se dostanete přímo na informace o digitalizaci JPZ.

Jedná se o zveřejněné informace z MŠMT ČR.

 

Přijímací řízení

na TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní  Třebechovice p. O., s.r.o.

 

Termíny pro denní 4-leté studium:

Jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna 2024 – termín stanoví MŠMT do 30. září 2023.

Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a výsledky jsou zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2024.

 

Možnosti uplatnění

Úspěšné dokončení vzdělání na střední škole veřejnoprávní dává absolventům možnost uplatnění ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), speciálních orgánech silových resortů (Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva obrany ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR a Ministerstva financí ČR) a ve složkách Integrovaného záchranného systému na pozici středního managementu nebo obdobných funkcích podle schopností absolventa.

Řada absolventů střední školy veřejnoprávní úspěšně pokračuje ve vzdělávání na Vyšší odborné škole prevence kriminality a krizového řízení TRIVIS Praha, ve vzdělávacím programu „Prevence kriminality“ a „Krizové řízení“, na VOŠ TRIVIS Jihlava obor Bezpečnost silniční dopravy i na vysokých školách, zejména na právnických fakultách a Policejní akademii ČR.

 

Ubytování 

naši žáci jsou ubytováni v domově mládeže  Vocelova 1469/5 v Hradci Králové, kde jsou vždy nápomocni rodičům a žákům při zabezpečení ubytování. Toto pracoviště není součástí naší školy, nicméně naše spolupráce bezproblémově funguje již mnoho let a pro naše žáky je vždy dostatek volných ubytovnách kapacit.

 

Stravování

Naši studenti využívají služeb školního stravování v naší školní jídelně, která je součástí školy.

 

Školné

pro 4leté studium v denní formě vzdělávání – 1 840 Kč za kalendářní měsíc (18400 Kč ročně)

Školné je splatné ve dvou splátkách – první v hotovosti při podpisu Smlouvy o poskytnutí úplného středního vzdělání za úplatu, další pak vždy k 31. lednu a 30. červnu příslušného školního roku.

Školné se hradí na číslo účtu 198 116 331/0300  (ČSOB)                                     (variabilní symbol je číslo smlouvy o poskytnutí středního vzdělávání)

Školné je stanoveno s ohledem na výši cen nákladů za 1. pololetí roku 2020. V případě růstu cen nákladů může být školné v přiměřené míře upraveno.

 

Dny otevřených dveří

11. 2023   8,00 –  12,00 hod.                sobota

12. 2023 12,00 – 16,00 hod.                 čtvrtek     

 20. 01. 2024 8,00 –  12,00 hod.          sobota

Dle telefonické domluvy nás zájemci mohou navštívit i v jiném termínu.