Pro uchazeče

Informace o škole

Ubytování a stravování

Pro žáky denního vzdělávání je škola nápomocna rodičům při zabezpečení ubytování v
domově mládeže. Součástí školy je i školní jídelna.

Školné:

pro 4leté denní vzdělávání – 1.840,- Kč za měsíc (18.400,- Kč ročně)
pro 3leté nástavbové studium v dálkové formě vzdělávání – 1.250,- Kč za kalendářní měsíc
(12.500,- Kč ročně)

Školné je splatné ve dvou splátkách – první při podpisu Smlouvy o poskytnutí úplného středního vzdělání za úplatu, další pak vždy k 31. lednu a 30. červnu příslušného školního roku.

Školné je stanoveno s ohledem na výši cen nákladů za 1. pololetí roku 2011. V případě růstu cen nákladů může být školné v přiměřené míře upraveno.

Wi-Fi v prostorách školy

Všechny kmenové třídy jsou pokryty Wi-Fi signálem a studenti tak mají možnost připojit se k internetu, např. kvůli kontrole školních e-mailů, získávání studijních materiálů, kontrole známek, atd.


Popis uplatnění absolventa v praxi

(formulace jsou uváděny v mužském rodě a vztahují se i na žákyně)

Absolvent TRIVIS – Střední školy veřejnoprávní  nachází uplatnění zejména ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), speciálních orgánech silových resortů (Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva obrany ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR a Ministerstva financí ČR) a ve složkách Integrovaného záchranného systému na pozici středního managementu nebo obdobných funkcích podle schopností absolventa.
Absolvent TRIVIS – Střední školy veřejnoprávní může pokračovat ve vzdělávání v navazujícím studiu na TRIVIS – Vyšší odborné škole prevence kriminality a krizového řízení Praha, ve vzdělávacích programech „Prevence kriminality“ a „Krizové řízení“ i na vysokých školách právního zaměření, Policejní akademii České republiky, Univerzitě obrany a bezpečnostních fakultách dalších vysokých škol.
Vzdělávání v oboru Veřejnoprávní ochrana směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby absolvent měl vytvořené přiměřené vědomosti, návyky a dovednosti s důrazem na morálně volní vlastnosti. To vše z důvodu uplatnění v pracovních pozicích, kde se počítá s tím, že bude rozhodovat o právech a povinnostech ostatních občanů. K tomu mu mají sloužit následující klíčové a odborné kompetence: